“Repobladors mallorquins al Sud del País Valencià després de l’expulsió dels moriscs. Cap a un estat de la qüestió”

Autors: Antoni MAS FORNERS & Joan-Lluís MONJO MASCARÓ
Publicació: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca) 56: 275-296, 2000.
Enllaç: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/bsalArticles/import/BSAL_2000/BSAL_2000v56p275.pdf

Un dels treballs que millor analitzen la contribució de la immigració mallorquina a la Marina al segle XVII.