ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ

 


 

CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ, FINS, ACTIVITATS, DOMICILI I ÀMBIT

Art. 1. Denominació

Amb la denominació de Associació d'Estudis de la Marina Baixa, es constitueix una ASSOCIACIÓ a l'empar de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i normes complementàries, amb capacitat jurídica, plena capacitat d'obrar i sense ànim de lucre.

Art. 2. Durada

Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.

Art. 3. Fins

L'Associació pretén dinamitzar la cultura de la comarca i fomentar la conservació del seu patrimoni. Aquesta associació té un caràcter desvinculat de qualsevol tendència política. Els seus fins són els següents:
a) Afavorir la investigació sobre temes culturals, naturals i lingüístics de la comarca, per tal d’augmentar el coneixement d'aquests aspectes i promoure el sentiment de comarca amb personalitat pròpia entre els seus habitants.
b) Publicar els resultats de les investigacions dutes a terme i les conclusions dels actes celebrats, amb la finalitat que servisquen de vehicle de divulgació en la comarca i en altres àmbits supraterritorials.
c) Potenciar les activitats científiques i culturals, estimulant la comunicació entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus esforços i se’n intercanvien els resultats.
d) Fomentar la presència de la comarca en les institucions d'ensenyament, mitjançant conferències, seminaris, beques i premis d'investigació.
e) Impulsar la catalogació, conservació i divulgació del patrimoni cultural, natural i lingüístic de la Marina Baixa, per a facilitar-ne la protecció i defensa.
f) Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general, respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, socioeconòmiques de les poblacions de la comarca.
g) Col·laborar amb totes aquelles entitats que, bé per l'àmbit geogràfic de la seua activitat, bé pel contingut dels seus objectius, compartisquen amb aquesta associació l'objectiu del desenvolupament de la comarca.
h) Servir d’intermediari entre les entitats locals per tal d'afavorir l’activitat cultural a la comarca.

Art. 4. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior es realitzaran les següents activitats:
a) Organització i realització d'activitats culturals: conferències, trobades, jornades, congressos, debats, cursos de divulgació, exposicions, concerts, recitals, teatre i excursions.
b) Edició de publicacions relacionades amb les activitats executades.
c) Col·laboració amb institucions acadèmiques i culturals de tot l'àmbit estatal amb fins similars.
d) Signatura de convenis i protocols amb els diversos organismes que actuen en la Marina Baixa amb competències culturals.
e) Col·laboració o federació amb altres associacions similars d'àmbits supraterritorials.
f) Intercanvi d'informació amb altres associacions culturals de la comarca.
g) Actes Públics per a premiar o reconèixer aquelles persones o institucions que meresquen la condició d'Associat d'Honor.
h) Disseny i elaboració d'una pàgina Web amb tota la informació de l'associació.
L'enumeració d'aquestes activitats no exclou que la Directiva, a proposta dels socis, puga programar-ne d’altres diferents per a un millor acompliment dels objectius de l'Associació.

Art. 5. Domicili i àmbit d'actuació

L'Associació estableix el seu domicili social en la Plaça de l'Era, 12, 03579 Sella.
L'Associació realitzarà principalment les seues activitats en l'àmbit territorial de la comarca de la Marina Baixa.


CAPÍTOL II.- ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

Art. 6. Composició de l'òrgan de representació


L'Associació la regirà, administrarà i representarà l'òrgan de representació denominat Junta Directiva, formada per: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i els vocals que siguen necessaris. Cap càrrec de la Junta Directiva serà remunerat. Aquests seran designats i revocats per l'Assemblea General i el seu mandat tindrà una durada de 2 anys. Podran ser reelegits sempre que presenten la seua candidatura i siguen elegits per majoria.
L'elecció de la Junta Directiva es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures es presentaran un mes abans de les eleccions i seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se, sent requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no incórrer en cap motiu d'incompatibilitat establerts en la legislació vigent. Els candidats que hagen obtingut major nombre de vots seran elegits, per aquest ordre, per als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals.
Els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer recauran en persones diferents.

Art. 7. Cessament en el càrrec

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el termini reglamentari podrà deure's a:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual es raonen els motius,
b) Malaltia que incapacite per a l'exercici del càrrec,
c) Causar baixa com membre de l'Associació,
d) Sanció imposada per una falta comesa en l'exercici del càrrec.
Les vacants que es produïsquen en la Junta Directiva es cobriran en la primera Assemblea General que se celebre. No obstant això, la Junta Directiva podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l'Associació per al càrrec vacant.

Art. 8. Durada del càrrec

Els membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el termini per al qual van ser triats continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment que es produïsca l'acceptació d’aquells que els substituïsquen.

Art. 9. Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen. Es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.
La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels membres.
Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, tot i que poden excusar la seua assistència per causes justificades. En qualsevol cas, serà necessària l'assistència del President i del Secretari o de les persones que els substituïsquen.
La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple dels vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.
Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d'actes. A l’inici de cada reunió de la Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o rectifique.

Art. 10. Competències de la Junta Directiva

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:
a) Ostentar i exercitar la representació de l'Associació i dur-ne a terme la direcció i l'administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l'Assemblea General, i d'acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença davant dels organismes públics, per a l'exercici de tota classe d'accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
c) Resoldre sobre l'admissió de nous associats, i dur la relació actualitzada de tots els associats
d) Proposar a l'Assemblea General l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hagen de satisfer.
e) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es complisquen els acords que allí s'adopten.
f) Pel que fa als acords sobre modificació d'estatuts, notificar al Registre d'Associacions el contingut de la modificació en el termini d'un mes des de la data de celebració de l'Assemblea convocada a aquest efecte.
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
h) Dur una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeta obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat.
i) Efectuar l'inventari dels béns de l'Associació.
j) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.
k) Establir grups de treball per a aconseguir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l'Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projecten realitzar.
l) Nomenar el vocal de la Junta Directiva que haja d'encarregar-se de cada grup de treball.
m) Realitzar les gestions necessàries davant els organismes públics, entitats i altres persones, per a aconseguir subvencions o altres ajudes; l'ús de locals o edificis que puguen arribar a ser lloc de reunió.
n) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis en qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi haja en aquests dipòsits. La disposició de fons es determina en l'Art. 33.
o) Resoldre provisionalment qualsevol imprevist en els Estatuts presents i retre comptes d'això en la primera Assemblea General següent.
p) Exercir qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda d'una manera específica a algun òrgan de govern de l'Associació o que es deleguen expressament en la Junta Directiva.

Art. 11. El President

El President de l'Associació també serà president de la Junta Directiva.
Són pròpies del President, les següents funcions:
a) La direcció i representació legal de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva,
b) La convocatòria de les reunions de Junta Directiva i Assemblea i la fixació de l'ordre del dia de les seues sessions,
c) La presidència i moderació dels debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva;
d) Visar els actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació.
e) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles que li delegue l'Assemblea General o la Junta Directiva.
f) La direcció dels assumptes de l'Associació, tenint cura de la bona marxa de l'organització tècnica i administrativa.

Art. 12. El Vicepresident

El Vicepresident substituirà el President en absència d'aquest, motivada per malaltia o qualsevol causa, i tindrà les mateixes atribucions que ell.

Art. 13. El Secretari

El Secretari s’encarregarà de la preparació dels assumptes que hagen de ser inclosos en l'Ordre del Dia de les Sessions que celebren els òrgans directius, dels quals retrà compte al President, per a la seua fixació i convocatòria corresponent.
Alçarà Acta de les Sessions de l'Assemblea de la Junta Directiva, sotmetent al començament de cada Sessió l’aprovació de l’acta precedent. Una vegada aprovada, la transcriurà en el Llibre d'Actes, de la custòdia del qual serà responsable.
També s'encarregarà de la custòdia del fitxer, llibres socials i llibre de registre d'associats, i tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de l'entitat, així com també haurà de mantenir actualitzada la relació dels associats.
El Secretari substituirà al President o al Vicepresident en cas d'absència o malaltia d'aquests.

Art. 14. El Tresorer

El Tresorer tindrà com funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, i també l'elaboració del pressupost, el balanç i liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta Directiva, com determina l'Art. 10 d'aquests estatuts. Signarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals haurien de ser visades prèviament pel President. La disposició de fons es determinarà en l'Art. 33.

Art. 15. Els Vocals

Els Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i també les pròpies de les delegacions o comissions de treball que la Junta els encomane.

Art. 16. Les vacants en la Junta Directiva

Les vacants que es pogueren produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes provisionalment entre aquests membres fins a l'elecció definitiva per l'Assemblea General Extraordinària.


CAPÍTOL III.- ASSEMBLEA GENERAL

Art. 17. L'Assemblea General


L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació; integrat pels associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.
Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i aquells que, encara que estiguen presents, s'hagen abstingut de votar.

Art. 18. Reunions de l'Assemblea


L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any per a l'aprovació de comptes i pressupostos, en el lloc on l'òrgan de representació decidisca.
L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment de l'òrgan de representació o bé quan ho sol·liciten un nombre de membres, que represente com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

Art. 19. Convocatòria de les Assemblees

La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit i s'enviarà individualment a tots els membres per correu postal, fax o correu electrònic i amb quinze dies d'antelació. La convocatòria expressarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, i també l'ordre del dia.
Les reunions de l'Assemblea General les presidirà el President i el Secretari de l'Associació.
El Secretari redactarà l'Acta de cada reunió que reflectirà nombre i nom dels assistents juntament amb la seua signatura, un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'Acta de la reunió anterior per tal que s'aprove o no.

Art. 20. Competència i validesa dels acords

L'Assemblea General quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria, siga el que siga el nombre d'ells, se celebrarà mitja hora després de la primera i en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'Associació. Les delegacions de vots dels no assistents es llegiran abans de començar l'Assemblea General, i estaran reflectides a l'Acta de l'Assemblea.
Els acords, en l'Assemblea General Ordinària, es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a aquests efectes els vots en blanc ni les abstencions. No obstant això, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades per als acords resultants de l'Assemblea General Extraordinària estipulats en l'Art. 22.

Art. 21. Facultats de l'Assemblea General Ordinària


Són facultats de l'Assemblea General Ordinària:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva;
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d'activitats;
c) Establir les línies generals d'actuació que permeten a l'Associació complir els seus fins;
d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l'Associació;
e) Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries.

Art. 22. Correspon a l'Assemblea General Extraordinària

Correspon a l'Assemblea General Extraordinària:
a) elegir i destituir els membres de la Junta Directiva;
b) expulsar associats, a proposta de la Junta Directiva;
c) constituir federacions i integrar l’Associació en aquestes;
d) dissoldre l'Associació;
e) modificar els estatuts;
f) disposar i alienar béns.


CAPÍTOL IV.- ASSOCIATS

Art. 23. Capacitat

Podran participar en l'Associació totes les persones físiques i jurídiques que, lliure i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l'Associació d’acord amb els següents principis:
1.Les persones físiques amb capacitat d'obrar i que no estan subjectes a cap condició legal per a l'exercici del dret,
2.Les persones jurídiques, previ acord exprés del seu òrgan competent.
Els candidats hauran de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, i aquesta resoldrà en la primera reunió que se celebre. Si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, la Junta Directiva no li podrà denegar l'admissió. Contra l'acord denegatori de l'admissió no cabrà cap recurs.
La condició d'associat és intransmissible.

Art. 24. Classes d'associats


Dins de l'Associació existiran les següents classes d'associats:
a) Associats fundadors: seran aquells que participen en l'acte de constitució de l'Associació.
b) Associats de número: seran aquells que ingressen després de la constitució de l'Associació.
c) Associats d'honor: seran aquells que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació, al desenvolupament de l'Associació o a la vida cultural de la comarca, meresquen tal distinció.

Art. 25. Causa de baixa

Són causa de baixa en l'Associació:
a) La pròpia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit a l'òrgan de representació.
b) No satisfer les quotes fixades anualment o, quan es produïsquen, les derrames extraordinàries aprovades.
La baixa per qualsevol motiu de l'Associació no eximeix l'associat de satisfer les obligacions i compromisos de qualsevol naturalesa que tinguera pendents.

Art. 26. Drets dels Associats

Els drets que corresponen als associats fundadors i de número són els de:
a) Prendre part en totes les activitats que organitze l'Associació en compliment dels seus fins.
b) Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l'Associació puga obtenir.
c) Participar en les Assemblees amb veu i vot.
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
e) Ser informats sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l'Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través de la Junta Directiva.
f) Aprovar, si escau, en Assemblea el balanç de l'exercici i el pressupost anual.
g) Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva, per al millor compliment dels fins de l'Associació.
h) Exercir els altres que resulten de les normes legals i dels estatuts de l'Associació, o dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans.

Art. 27. Deures dels Associats

Els deures dels associats són:
a) Compartir els fins de l'Associació i col·laborar per a la consecució d’aquests.
b) Ocupar els càrrecs per als quals resulten elegits i ocupar fidelment les obligacions inherents a aquests càrrecs.
c) Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que siguen acordades, d’acord amb els Estatuts, i puguen correspondre a cada associat.
d) Domiciliar els pagaments abans esmentats.
e) Complir la resta d'obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
f) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i      representació de l'Associació.
g) Assistir a les Assemblees Generals i altres actes que s’organitzen.

Art. 28. Els associats d'honor

Els associats d'honor seran nomenats per l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, sense que tal nomenament comporte la condició jurídica d'associat fundador o de número.


CAPÍTOL V.- RÈGIM ECONÒMIC

Art. 29. Els recursos econòmics

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les fins i activitats de l'Associació seran els següents:
a) Les quotes periòdiques o extraordinàries que fixe l'Assemblea General als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, herències o llegats.
d) Les rendes del mateix patrimoni o bé d'altres ingressos que puguen obtenir.
Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'Associació, sense que en càpiga en cap cas el repartiment entre els associats ni la cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Art. 30. Patrimoni inicial

Aquesta Associació no té, en el moment de la seua constitució, cap patrimoni inicial.

Art. 31. Pressupost anual i tancament d'exercici

L'exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any. El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General Ordinària.

Art. 32. Quotes

Tots els membres de l'Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries.

Art. 33. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit, han de figurar la signatura del President, del Tresorer i del Secretari.
Per a poder disposar de fons, serà suficient dues signatures, de les quals, una serà necessàriament la del Tresorer o bé la del President.


CAPÍTOL VI.- DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Art. 34. Causes de dissolució


L'Associació podrà ser dissolta si així ho acorda l'Assemblea General, convocada expressament per a aquesta fi amb caràcter extraordinari, i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.

Art. 35. Liquidació i lliurament del romanent

La dissolució de l'Associació obri el període de liquidació, fins a la fi del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.
Els membres de la Junta Directiva, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General en designe d’altres.
Correspon als liquidadors:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.
Si existira sobrant líquid, el destinarà per a fins que no desvirtuen el caràcter no lucratiu de l'entitat, en concret a l’associació “Médicos sin fronteras”.
Els associats no responen personalment dels deutes de l'Associació.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i de representació, en tot allò que no estiga previst en els presents Estatuts s'aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació i disposicions complementàries.